Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48336
Title: Báo cáo tổng quan 10 năm thực hiện công ước Stockholm về các chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam 2005-2015
Authors: Tổng cục môi trường, UNDP Việt Nam
Keywords: Công ước Stockholm
Chất thải nguy hại
Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Báo cáo "10 năm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam" được xây dựng trên cơ sở tổng hợp thông tin và đánh giá các kết quả thực hiện việc quản lý và kiểm soát các chất POP của các Bộ, ngành, địa phương và các dự án, nhiệm vụ có liên quan. Báo cáo đã tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và góp phần định hướng cho các hoạt động trong tương lai, với mục tiêu không thay đổi là tiếp tục thực hiện hiệu quả Công ước Stockholm nhằm BVMT và sức khỏe con người trước nguy cơ do các chất POP gây ra.
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 178tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • UNDP.Thuc hien cong uoc Stockholm_Vi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • UNDP.Thuc hien cong uoc Stockholm_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 19,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.