Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48374
Title: Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về liêm, chính đến việc xây dựng Chính phủ liêm chính
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chính phủ liêm chính
Bộ máy nhà nước liêm chính
Abstract: Bài viết nghiên cứu về những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Liêm – Chính. Từ yêu cầu của thực tiễn đất nước, từ sự khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đang ra sức phấn đấu trở thành một Chính phủ liêm chính. Tuy nhiên, mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi từng cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải thực sự liêm chính. Vì vậy, tác giả khẳng định việc thực hành đức liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-LLCT5.17-Quan diem HCM ve liem, chinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.