Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48375
Title: “Đời sống mới” và những gợi ý về xây dựng văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay
Authors: Hồ Tấn Sáng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Đời sống mới"
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Nhà nước, Chính phủ
Abstract: Bài viết là sự nghiên cứu về tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua phân tích, bài viết khẳng định những tư tưởng, quan điểm của Người về thực hành đời sống mới, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-LLCT5.17-Doi song moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.