Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48376
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia
Authors: Lý Việt Quang
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hợp tác cùng có lợi
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quan điểm Hồ Chí Minh
Abstract: Hợp tác cùng có lợi là nhu cầu khách quan của tất cả các quốc gia, dân tộc vì sự phát triển và tiến bộ. Kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình, hữu nghị của dân tộc, xuất phát từ yêu cầu thực tế của cách mạng Việt Nam và lợi ích của nhân dân các quốc gia trên thế giới, Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra sự cần thiết phải hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-LLCT5.17- hop tac cung co loi quoc gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.