Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48377
Title: Triết lý nhân sinh trong tư tưởng khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Xuân Trung
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triết lý nhân sinh
Truyền thống khoan dung tôn giáo
Tư tưởng khoan dung tôn giáo
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Abstract: Kế thừa truyền thống khoan dung tôn giáo của dân tộc, Hồ Chí Minh đã phát triển, nâng tầm thành tư tưởng khoan dung tôn giáo mang bản chất nhân văn của người cộng sản. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần hình thành triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh. Và chính triết lý nhân sinh ấy đã tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng của Người về khoan dung tôn giáo; từ đó góp phần tập hợp, đoàn kết đồng bào tôn giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp cách mạng.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-LLCT5.17- Triet ly nhan sinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.