Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48378
Title: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
Authors: Nguyễn Văn Dương
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chỉnh đốn Đảng
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, trong đạo đức, lối sống và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, mà còn đề ra những biện pháp hữu hiệu để chữa trị những căn bệnh "nan y" này. Do đó, xuyên suốt và cốt lõi trong tác phẩm là những nội dung liên quan đến việc giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là "công bộc" của nhân dân.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-05
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8-LLCT5.17- Gia tri ll va tt cua sua doi loi lam viec.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.