Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48417
Title: Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính Nhà nước Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Đồng
Keywords: Hành chính
Dịch vụ hành chính công
Nhà nước
Cung ứng dịch vụ công
Abstract: Hiện nay, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ; đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho nhân dân và các tổ chức.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-06
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 6/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-LLCT6.17- Dich vu hc cong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.