Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48462
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nưóc ta từ góc nhìn thể chế
Authors: Hoàng Ngọc Hòa
Keywords: Nông nghiệp
Nông nghiệp công nghệ cao
Thể chế
Cơ cấu
Abstract: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao có thể tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc nhìn thể chế, tác giả đề cập đến ba nội dung trọng yếu: 1 - Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là yêu cầu bức thiết nhằm phát triển nông nghiệp nước ta thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại, đạt giá trị gia tăng cao. 2- Nông nghiệp công nghệ cao và vai trò của nó trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp nước ta. 3- Định hướng và những điều kiện thiết yếu về thể chế nhàm phát huy vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp nước ta.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-08
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 8/2017
Language: vi
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-LLCT8.17- Phat trien nn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.