Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48517
Title: Việt Nam hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh
Authors: Nguyễn Bá Dương
Keywords: Quốc phòng
An ninh
Hội nhập quốc tế
ASEAN
Abstract: Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh là một bộ phận hội nhập quốc tế và là chủ trương, chính sách chiến lược của Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, phản ánh đúng quy luật vận động, phát triển của hiện thực khách quan, vì lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam và lợi ích của các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của Việt Nam thể hiện rõ bản chất nhân văn, tính chất hòa bình, tự vệ, chính nghĩa của Việt Nam. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
Publisher: Tạp chí Lý luận chính trị
Issue Date: 2017-09
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang; pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 9/2017
Language: en
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-LLCT9.17- VN hoi nhap qte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.