Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48595
Title: Báo cáo số 2378/CĐTNĐ-PCTTr của Cục đường thủy nội địa về tham gia ý kiến về giải quyết bến thủy hoạt động không phép
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Bến thủy lợi
Bến thủy nội địa
Vận tải đường thủy
Bến thủy không phép
Abstract: Báo cáo của Cục đường thủy nội địa về thực trạng hoạt động bến thủy nội địa; Những khó khăn và thuận lợi của hoạt đông bến thủy nôi địa. Nêu rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp để tăng cường quản lý.
Issue Date: 2016-10-26
Type: Báo cáo
Extent: 3tr.
Method: Bộ Giao thông vận tải
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2378-Cuc dg thuy noi dia VN-ben thuy hoat dong khong phep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.