Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48600
Title: Aqueduct Metadata Document: Yellow River Basin Study
Other Titles: Tài liệu về dữ liệu đường thủy: Nghiên cứu lưu vực sông Hoàng Hà
Authors: Francis Gassert, Tianyi Luo
Tien Shiao, Matt Luck
Keywords: Water
Nước
China
Trung Quốc
The Yellow River Basin
Lưu vực sông Hoàng Hà
Abstract: Bài viết Nghiên cứu lưu vực sông Hoàng Hà (YRB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 14 chỉ số liên quan đến nước trên lưu vực sông Hoàng Hà ở Trung Quốc. Nghiên cứu YRB chủ yếu dành cho các tổ chức nghiên cứu với mục đích phân tích và nghiên cứu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-02
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • yellow_river_basin_study.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.