Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48613
Title: Công văn số 9468/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Tái cơ cấu kinh tế
Kinh tế miền núi
Tái cơ cấu kinh tế vùng
Nguồn lực kinh tế
Thể chế vùng kinh tế
Liên kết kinh tế vùng
Abstract: Trả lời văn bản số 204/TTKQHTV ngày 27 tháng 10 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về căn cứ để xác định phương thức phân bổ nguồn lực trong thực hiện tái cơ cấu vùng (trong Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020) và về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đối với các huyện miền núi phía Tây khu vực Miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua và phương hướng kế hoạch của khu vực này giai đoạn 2016-2020.
Issue Date: 2016-11-11
Type: Báo cáo
Extent: 38tr.
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.