Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48622
Title: Clean Energy Jobs Growth in the United States
Other Titles: Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch ở Hoa Kỳ
Authors: Helen Mountford, Joel Jaeger
Keywords: Energy
Năng lượng
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Nền kinh tế năng lượng sạch ở Hoa Kỳ, bao gồm các ngành công nghiệp gió, mặt trời và công nghiệp năng lượng, đang tạo ra ngày càng nhiều việc làm cho người Mỹ. Tài liệu này phác thảo dữ liệu mới nhất về số lượng người Mỹ đang làm việc trong ngành năng lượng sạch và nơi có các công việc liên quan đến lĩnh vực này.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-3
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute 2017-3
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Clean_Energy_Fact_Sheet_final_May2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 222,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.