Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48624
Title: Công văn số 8989/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Vốn đầu tư
Giải ngân vốn đầu tư
Ngân sách nhà nước
Ngân sách trung ương
Giải thế doanh nghiệp
Abstract: Phúc đáp văn bản số 1215/TTKQH-TV ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về tổng số dự án đầu tư tăng tổng mức đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) các năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 47 dự án. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các năm 2015, năm 2016 và 6 tháng năm 2017; Số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động các năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
Issue Date: 2017-11-2
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8989-BoKHDT-du an dau tu-giai ngan von dau tu XDCB-Dn moi.giaithe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.