Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48628
Title: Nutrient Trading by Municipal Stormwater Programs in Maryland and Virginia: Three Case Studies
Other Titles: Dinh dưỡng Thương mại theo chương trình ở Maryland và Virginia: Ba Nghiên cứu điển hình
Authors: Cy Jones, Beth McGee
Lee Epstein, Erik Fisher
Peggy Sanner
Keywords: Water
Nước
Nutrient Trading
Kinh doanh dinh dưỡng
Municipal Stormwater Programs
CChương trình nước mưa thành phố
Abstract: Phục hồi sinh thái của Vịnh Chesapeake sẽ yêu cầu giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng trong dòng chảy nước mưa đô thị. Lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các dự án quản lý nước mưa địa phương cần thiết sẽ mất nhiều năm và rất tốn kém.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-3
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute 2017-3
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.