Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48630
Title: Water Energy Nexus in Urban Water Source Selection: A Case Study from Qingdao
Other Titles: Năng lượng Nexus trong nước trong lựa chọn nguồn nước đô thị: Một nghiên cứu điển hình từ Qingdao
Authors: William Hua Wen, Lijin Zhong
Xiaotian Fu, Simon Spooner
Keywords: Energy
Năng lượng
Water Source
Nguồn nước
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá tác động của các nguồn nước khác nhau (bao gồm nước mặt, nước ngầm, truyền nước khử mặn và cải tạo nước thải) đối với mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống cấp nước thành phố. Thông qua phân tích kịch bản, báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2017-3
Type: Báo cáo
Extent: 148 trang; pdf
Method: World resources institute 2017-3
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.