Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48647
Title: Stimulating Pay-as-You-Go Energy Access in Kenya and Tanzania: The Role of Development Finance
Other Titles: Kích thích năng lượng chi trả ở Kenya và Tanzania: Vai trò của phát triển kinh tế
Authors: Sanjoy Sanyal, Ariel C. Pinchot
Jeffrey Prins, Feli Visco
Keywords: Finance
Tài chính
Energy
Năng lượng
Stimulating energy
Kích thích năng lượng
Abstract: Giải pháp cho thách thức tăng quy mô truy cập Pay-As-You-Go (PAYG) không nằm ở việc phát triển các sáng kiến mới mà là sử dụng và chuyển hướng các phương pháp tiếp cận hiện đại cho PAYG, đặc biệt là sử dụng bảo lãnh tín dụng, hạn mức tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-12
Type: Báo cáo
Extent: 52 trang; pdf
Method: World Resources Institute
Language: en
Right: World Resources Institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.