Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorSanjoy Sanyal, Ariel C. Pinchot-
dc.creatorJeffrey Prins, Feli Visco-
dc.date.issued2016-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48647-
dc.description.abstractGiải pháp cho thách thức tăng quy mô truy cập Pay-As-You-Go (PAYG) không nằm ở việc phát triển các sáng kiến mới mà là sử dụng và chuyển hướng các phương pháp tiếp cận hiện đại cho PAYG, đặc biệt là sử dụng bảo lãnh tín dụng, hạn mức tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, ...-
dc.format.extent52 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld Resources Institutevi
dc.subjectFinancevi
dc.subjectTài chínhvi
dc.subjectEnergyvi
dc.subjectNăng lượngvi
dc.subjectStimulating energyvi
dc.subjectKích thích năng lượngvi
dc.titleStimulating Pay-as-You-Go Energy Access in Kenya and Tanzania: The Role of Development Financevi
dc.title.alternativeKích thích năng lượng chi trả ở Kenya và Tanzania: Vai trò của phát triển kinh tếvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld Resources Institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.