Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48648
Title: Recommended methodology for reporting potential emissions
Other Titles: Phương pháp đề xuất báo cáo phát thải tiềm năng
Authors: Stephen Russell
Keywords: Energy
Năng lượng
Abstract: Bài viết này phác thảo một phương pháp được khuyến nghị để ước tính và báo cáo lượng phát thải tiềm năng từ trữ lượng nhiên liệu hóa thạch do các công ty than, dầu và khí đốt nắm giữ. Mục tiêu tổng thể là sự sẵn có của dữ liệu minh bạch, đáng tin cậy và nhất quán về lượng khí thải tiềm năng.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-12
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • potential_emissions_draft_methodology.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 241,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.