Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48661
Title: Can Transport Deliver GHG Reductions at Scale?
Other Titles: Liệu giao thông trung chuyển có thể giảm thiếu được khí thải ở Scale?
Authors: Erin Cooper, Benoit Lefevre
Xiangyi Li
Keywords: Climate
Khí hậu
Transport transit
Giao thông trung chuyển
Transport
Giao thông
Abstract: Bài viết này xem xét bảy sáng kiến giao thông toàn cầu để giảm lượng khí thải. Các sáng kiến nằm trong số 15 sáng kiến được trình bày như một phần của Dự án Paris về Giao thông và Khí hậu và Chương trình nghị sự hành động Lima-Paris để huy động các chủ thể phi nhà nước dưới sự bảo trợ của Khung Liên hợp quốc.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2016-9
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • Can_Transport_Deliver_GHG_Reductions_at_Scale.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.