Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48666
Title: Global Shale Gas Development: Water Availability & Business Risks
Other Titles: Phát triển khí đá phiến toàn cầu: Nguồn nước và rủi ro kinh doanh
Authors: Paul Reig, Tianyi Luo
Jonathan N. Proctor
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Water
Nước
Abstract: Báo cáo này phân tích nguồn nước sẵn có trên tất cả các nguồn đá phiến tiềm năng trên toàn thế giới. Nó cũng tiết lộ rằng nguồn nước có thể hạn chế sự phát triển tài nguyên đá phiến trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-09
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri14_report_shalegas_execsummary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.