Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48695
Title: A Roadmap for a Secure, Low-Carbon Energy Economy
Other Titles: Lộ trình cho một nền kinh tế năng lượng carbon thấp, an toàn
Authors: Kathryn Zyla, Jonathan Pershing
Jenna Goodward, Britt Childs Staley
Sarah Landislaw, Frank Verrastro
David Pumphrey
Keywords: Energy
Năng lượng
Energy Economy
Kinh tế năng lượng
Abstract: "Lộ trình" này trình bày kết quả của một năm dài nỗ lực của [Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và WRI để xác định một nhóm chính sách giải quyết đồng thời an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-2
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • secure_low_carbon_energy_economy_roadmap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 934,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.