Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48698
Title: Corn Stover for Ethanol Production: Potential and Pitfalls
Other Titles: Ngô Stover cho sản xuất Ethanol: Tiềm năng và cạm bẫy
Authors: Liz Marshall, Zachary Sugg
Keywords: Energy
Năng lượng
Ethanol Production
Sản xuất Ethanol
Corn
Ngô
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng mô hình sản xuất nông nghiệp môi trường quốc gia để đánh giá các tác động môi trường và kinh tế của việc giới thiệu một thị trường cho thân cây ngô để hỗ trợ ngành công nghiệp ethanol dựa trên loại ngô stover.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2009-1
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • corn_stover_for_ethanol_production.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 415,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.