Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48699
Title: Improving Water Quality (3 of 3)
Other Titles: Cải thiện chất lượng nước (phần 3 trên 3)
Authors: Sara Walker, Michelle Perez
Keywords: Water
Nước
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Bài viết xác định các thách thức kỹ thuật, chính trị của các quỹ bảo tồn nông nghiệp để đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí nhưng vẫn không bị giảm hiệu quả và đồng thời có những cải thiện lớn hơn về chất lượng nước. Từ đó, rút ra một số giải pháp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-06
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_overcomingbarriers_final_web_rev.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 824,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.