Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48707
Title: How Pennsylvania Can Meet Its Clean Power Plan Targets
Other Titles: Làm thế nào Pennsylvania có thể đáp ứng các mục tiêu kế hoạch năng lượng sạch
Authors: Kristin Igusky, Rebecca Gasper
Noah Kaufman
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Abstract: Tài liệu này xem xét cách Pennsylvania có thể sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải theo Kế hoạch năng lượng sạch mà vẫn đáp ứng các tiêu chí giảm thiểu chi phí tuân thủ, đảm bảo độ tin cậy và khai thác các cơ hội kinh tế.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-11
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_fact_sheet_pennsylvania_clean_power_summary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.