Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48712
Title: Financing Adaptation: Opportunities for Innovation and Experimentation
Other Titles: Thích ứng tài chính: Cơ hội cho đổi mới và thử nghiệm
Authors: Manish Bapna, Heather McGray
Keywords: Finance
Tài chính
Financing Adaptation
Thích ứng tài chính
Abstract: Bài viết này được xuất bản như một chương trong cuốn sách:"Thay đổi khí hậu và Nghèo đói toàn cầu" năm 2009.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-11
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • financing_adaptation.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 408,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.