Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48713
Title: WRI Annual Report 2006-2007
Other Titles: Báo cáo thường niên của Viện Tài nguyên Thế giới 2006-2007
Authors: Rich Barnett, World Resources Institute
Keywords: Report
Báo cáo
World Resources Institute
Viện Tài nguyên Thế giới
Abstract: Viện Tài nguyên Thế giới đã có sự cấp bách đổi mới về việc xử lý các vấn đề môi trường, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-09
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_annualreport_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.