Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48718
Title: Strategic Plan: A Sustainable Planet through Solutions for its People
Other Titles: Kế hoạch chiến lược: Một hành tinh bền vững thông qua các giải pháp cho người dân
Authors: Manish Bapna
Keywords: WRI Ross Center for Sustainable Cities
Viện tài nguyên thế giới về phát triển bền vững.
Sustainable planet
Hành tinh bền vững
Abstract: Nhiệm vụ của Viện Tài nguyên Thế giới là thay đổi con người sống theo cách bảo vệ môi trường và bằng khả năng của mình để góp phần cung cấp cho các nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ hiện tại và tương lai.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-11
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wri_strategic_plan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.