Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48721
Title: Building local democracy through natural resource interventions
Other Titles: Xây dựng nền dân chủ địa phương từ tài nguyên thiên nhiên
Authors: Jesse Ribot
Keywords: Governance
Chính phủ
Local democracy
Nền dân chủ địa phương
Natural resources
Tài nguyên thiên nhiên
Abstract: Bản tóm tắt chính sách này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách tài nguyên thiên nhiên và các nhà thực tiễn cách tiếp cận để đánh giá các chính sách và dự án của họ để có thể hỗ trợ cho sự xuất hiện và củng cố nền dân chủ địa phương.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-11
Type: Báo cáo
Extent: 38 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • building_local_democracy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 683,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.