Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48724
Title: Guidelines for Carbon Dioxide Capture, Transport, and Storage
Other Titles: Hướng dẫn thu hồi, vận chuyển và lưu trữ carbon Dioxide
Authors: Sarah Forbes, Preeti Verma
Thomas E. Curry, M.J. Bradley
Associates LLC, Dr. S. Julio Friedmann
Lawrence Livermore National Laboratory, Sarah M. Wade
Keywords: Energy
Năng lượng
Guidelines
Hướng dẫn
Transport
Vận chuyển
Carbon Dioxide
Abstract: Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) đã triệu tập một nhóm hơn 80 bên liên quan để phát triển Nguyên tắc Thu hồi và Lưu trữ Carbon Dioxide (CCS) để đảm bảo các dự án CCS được tiến hành an toàn và hiệu quả.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-10
Type: Báo cáo
Extent: 148 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • ccs_guidelines.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.