Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48727
Title: Federalism in the Greenhouse: Defining a Role for States in a Federal Cap-and-Trade Program
Other Titles: Chủ nghĩa liên bang trong nhà kính: Xác định vai trò của các quốc gia trong chương trình thương mại và liên bang
Authors: Franz Litz, Kathryn Zyla
Keywords: Climate
Khí hậu
Federalism
Chủ nghĩa liên bang
Greenhouse
Nhà kính
Abstract: Bản tóm tắt chính sách này trình bày các lập luận cạnh tranh về luật khí hậu do nhà nước lãnh đạo và liên bang lãnh đạo, và lập luận giữa các nhà cung cấp về tối đa hóa sức mạnh của từng cấp chính quyền.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2008-10
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • federalism_in_the_greenhouse.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 533,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.