Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48763
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI
Authors: Đỗ Đức Tài
Keywords: Báo cáo tài chính
Kế toán tài chính
Doanh nghiệp FDI
Cân đối kê toán
Chuẩn mực kế toán
Abstract: Tổng hợp các lý luận liên quan đến BCTC theo chuẩn mực KTVN và quốc tế. Làm rõ sự khác biệt về BCTC của các doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế bao gồm khác biệt về trình bày báo cáo tài chính và khác biệt về các khoản mục trên báo cáo tài chính. Từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đã đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm sự khác biệt, tăng cường hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam với quốc tế về báo cáo tài chính của doanh nghiệp FDI
Advisor: Trần Mạnh Dũng
Đinh Thị Mai
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 308tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DoDucTai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoDucTai_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 502,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DoDucTai_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 304,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.