Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48781
Title: Assessing U.S. Farm Drainage
Other Titles: Đánh giá tình trạng thoát nước tại các trang trại ở Hoa Kỳ
Authors: Zachary Sugg
Keywords: Water
Nước
U.S. Farm
Trang trại Hoa Kỳ
Abstract: Các hệ thống thoát nước mở rộng trong các trang trại ở Corn Belt có ý nghĩa quan trọng đối với ô nhiễm chất dinh dưỡng trong nước mặt, đáng chú ý là "vùng chết" - vùng thiếu oxy ở Vịnh Mexico. Thật không may, dữ liệu thoát nước hiện tại đã lỗi thời và không nhất quán.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2007-8
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • assessing_farm_drainage.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.