Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48784
Title: The Trillion Dollar Question: Tracking Public and Private Investment in Transport
Other Titles: Câu hỏi nghìn tỷ: Theo dõi đầu tư công và tư trong giao thông
Authors: Benoit Lefevre, David Leipziger
Matthew Raifman
Keywords: Finance
Tài chính
Transport
Giao thông
Government's Invest
Đầu tư công
Abstract: Bài viết định lượng đầu tư vốn vào giao thông trên toàn thế giới. Phân biệt đầu tư công và tư ở cấp quốc gia và quốc tế là bước đầu và cần thiết để thay đổi đầu tư và ổn định lượng carbon thấp.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-01
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • trillion_dollar_question_working_paper.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 413,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.