Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48792
Title: Government policies and the misuse of forest resources
Other Titles: Chính sách của chính phủ và lạm dụng tài nguyên rừng
Authors: Robert Repetto
Keywords: Forests
Rừng
Government policies
Chính sách Chính phủ
Forest resources
Nguồn tài nguyên rừng
Abstract: Ở nhiều nước, chính sách của chính phủ nằm đằng sau sự lãng phí tài nguyên rừng. Báo cáo này xem xét tình hình ở mười quốc gia trên bốn lục địa và cho thấy các chính sách của chính phủ được cải thiện có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn rừng.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1988-5
Type: Báo cáo
Extent: 115 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • forestforthetrees_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.