Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48796
Title: Obstacles to forest policy reform in Indonesia and the united states
Other Titles: Trở ngại trong cải cách chính sách lâm nghiệp ở Indonesia và các quốc gia thống nhất
Authors: Charles V. Barber, Nels C. Johnson
Emmy Hafild
Keywords: Forests
Rừng
Forestry policy
Chính sách lâm nghiệp
Abstract: Xem xét các lực lượng kinh tế, xã hội và chính trị cơ bản thúc đẩy chuyển đổi và khai thác rừng và cải cách trong đó sự tham gia của địa phương, các tổ chức quốc gia, hỗ trợ của nhà tài trợ và hành động quốc tế có thể thúc đẩy quản lý rừng hiệu quả.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1994-3
Type: Báo cáo
Extent: 126 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • breakingthelogjam_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.