Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48801
Title: U.S. Government Policy Toward Environmentally Critical Technologies
Other Titles: Chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ đối với các công nghệ quan trọng về môi trường
Authors: George R. Heaton, Jr., Robert Repetto
Rodney Sobin
Keywords: Governance
Chính phủ
Environmentally
Môi trường
Government Policy
Chính sách của Chính phủ
Abstract: Dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia kỹ thuật trong ngành công nghiệp, chính phủ và học viện và khảo sát xu hướng của khu vực tư nhân, các tác giả ghi nhận ảnh hưởng ngày càng tăng của các cân nhắc về môi trường đối với sự phát triển công nghệ trong một loạt các ngành công nghiệp.    
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1992-6
Type: Báo cáo
Extent: 38 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • backstothefuture_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.