Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48807
Title: Case studies in corporate environmental accounting
Other Titles: Nghiên cứu trường hợp môi trường trong các doanh nghiệp
Authors: Janet Ranganathan, Daryl Ditz
Janet Ranganathan, R. Darryl Banks
Beth Beloff, Miriam Heller
Devaun Kite, Ajay Maindiratta
David Shields, Christopher Stinson
Rebecca Todd
Keywords: Business
Kinh doanh
Corporate environmental
Môi trường doanh nghiệp
Abstract: Cho thấy sự quan tâm lớn hơn đến chi phí môi trường có thể cải thiện điểm mấu chốt và thúc đẩy sự bền vững của doanh nghiệp. Cung cấp các bước thực tế để tích hợp thực hiện việc bảo vệ môi trường hiệu quả vào hệ thống kinh doanh.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1995-5
Type: Báo cáo
Extent: 188 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • greenledgers_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.