Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48809
Title: Enhancing Environmental and Economic Performance in U.S. Agriculture
Other Titles: Tăng cường hiệu quả kinh tế và môi trường trong nông nghiệp Hoa Kỳ
Authors: Paul Faeth
Keywords: Economics
Kinh tế
U.S. Agriculture
Nông nghiệp Hoa Kỳ
Enhancing Environmental
Tăng cường môi trường
Abstract: Một phân tích toàn diện, dựa trên kinh nghiệm về tính bền vững của nông nghiệp Hoa Kỳ. Sử dụng dữ liệu nông học và môi trường được thu thập từ 45 vùng vật lý của Hoa Kỳ. Một công cụ để đánh giá tác động môi trường và kinh tế của một loạt các lựa chọn chính sách.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1995-4
Type: Báo cáo
Extent: 91 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • growinggreen_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.