Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48810
Title: Managing biodiversity at the bioregional level
Other Titles: Quản lý đa dạng sinh học ở cấp độ sinh học
Authors: Kenton R. Miller
Keywords: Governance
Chính phủ
Managing biodiversity
Quản lý đa dạng sinh học
Bioregional level
Cấp độ sinh học
Abstract: Sử dụng các nghiên cứu trường hợp để tạo ra trường hợp bảo vệ đa dạng sinh học ở bất cứ nơi nào nó được tìm thấy và không chỉ trong phạm vi các khu vực được bảo vệ. Giải thích những thách thức và cơ hội của quản lý sinh học. Làm nổi bật các yếu tố cốt lõi của các dự án thành công.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1996-12
Type: Báo cáo
Extent: 83 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • balancingthescales_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.