Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48811
Title: Sustainable trade expansion in Latin America: Analysis and assessment
Other Titles: Mở rộng thương mại bền vững ở Mỹ Latinh: Phân tích và đánh giá
Authors: C. Ford Runge, Eugenio Cap
Paul Faeth, Patricia McGinnis
Demetri Papageorgiou, James Tobey
Robert Houseman
Keywords: Business
Kinh doanh
Latin America
Mỹ Latinh
Sustainable trade
Thương mại bền vững
Abstract: Bài viết là sự đánh giá thực nghiệm và các chính sách nhằm thay đổi chính sách thương mại, qua đó, nêu lên hậu quả môi trường của chúng và cơ hội để thúc đẩy các chiến lược thương mại bền vững hơn.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1997-09
Type: Báo cáo
Extent: 58 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en_US
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • sustainabletradeexpansionlatinamerica_bw.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.