Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48833
Title: The Effect of Globalization on the Prospects for Sustainable Development in Mexico
Other Titles: Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với triển vọng phát triển bền vững ở Mexico
Authors: David Barkin, Universidad Autonoma Metropolitana
Mexico City
Keywords: Finance
Tài chính
Sustainable Development
Phát triển bền vững
Mexico
Mê-hi-cô
Abstract: Tài liệu nền này giải quyết câu hỏi: "Toàn cầu hóa tài chính trực tiếp và gián tiếp thay đổi bối cảnh ảnh hưởng như thế nào đến đặc tính môi trường và sự phát triển của Mexico?"
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1997-12
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • iffe_barkin.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 110,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.