Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48839
Title: Forests and thedemocratic republic of Congo: Opportunity in a time of crisis
Other Titles: Rừng và cộng hòa dân chủ Congo: Cơ hội trong giai đoạn khủng hoảng
Authors: Nigel Sizer, Deanna M. Wolfire
Jake Brunner
Keywords: Forests
Rừng
Thedemocratic republic of Congo
Cộng hòa dân chủ Công-gô
Abstract: Đề xuất các chính sách để thúc đẩy quản lý rừng được đổi mới và để quản lý môi trường lành mạnh đang bị lãng quên trong thời kỳ độc tài Mobutu và nội chiến. Lập luận rằng việc quản lý tốt tài nguyên rừng của đất nước có thể đóng vai trò là yếu tố kích thích tăng trưởng kinh tế.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1998-6
Type: Báo cáo
Extent: 30 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • drc_eng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 987,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.