Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48853
Title: Capacity for Climate: Economies in Transition after Kyoto
Other Titles: Năng lực khí hậu: Các nền kinh tế chuyển đổi sau Kyoto
Authors: Kevin A. Baumert, Elena Petkova
Diana Barbu
Keywords: Climate
Khí hậu
Economies
Kinh tế
Abstract: Báo cáo này xem xét các thách thức và cơ hội do Công ước Khí hậu và Nghị định thư Kyoto dành cho các quốc gia Trung và Đông Âu có nền kinh tế đang chuyển đổi nhằm phục vụ như một nghiên cứu cơ bản cho dự án.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 1999-6
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • capacity_for_climate.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.