Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48853
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorKevin A. Baumert, Elena Petkova-
dc.creatorDiana Barbu-
dc.date.issued1999-6-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48853-
dc.description.abstractBáo cáo này xem xét các thách thức và cơ hội do Công ước Khí hậu và Nghị định thư Kyoto dành cho các quốc gia Trung và Đông Âu có nền kinh tế đang chuyển đổi nhằm phục vụ như một nghiên cứu cơ bản cho dự án.-
dc.format.extent24 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectEconomiesvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.titleCapacity for Climate: Economies in Transition after Kyotovi
dc.title.alternativeNăng lực khí hậu: Các nền kinh tế chuyển đổi sau Kyotovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • capacity_for_climate.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.