Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48879
Title: People and ecosystems: The fraying web of life
Other Titles: Con người và hệ sinh thái: Mạng lưới cuộc sống.
Authors: United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme
World Bank and World Resources Institute
Keywords: Water
Nước
Ecosystems
Hệ sinh thái
The fraying web of life
Mạng lưới cuộc sống
Abstract: Báo cáo này tập trung vào năm hệ sinh thái quan trọng đã được định hình bởi sự tương tác của môi trường vật lý, điều kiện sinh học và sự can thiệp của con người: Đất trồng trọt, rừng, vùng ven biển, hệ thống nước ngọt và đồng cỏ.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2000-9
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • world_resources_2000-2001_summary.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.