Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48888
Title: Putting the Pieces Together for Good Governance of REDD+ An Analysis of 32 REDD+ Country Readiness Proposals
Other Titles: Kết hợp các phần lại với nhau để quản trị tốt REDD+ Phân tích 32 của REDD+ Sự sẵn sàng đề xuất của các quốc gia
Authors: Lauren Williams
Keywords: Forests
Rừng
REDD
Good Governance
Quản trị tốt
Abstract: Bài viết này trình bày các xu hướng tích cực và bao quát các khuyết điểm trong cách các quốc gia thiết kế các chương trình giảm phát thải từ nạn phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) và đồng thời đề xuất giải quyết các thách thức trong quản trị.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-04
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • putting_the_pieces_together_for_good_governance_of_redd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 390,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.