Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48900
Title: Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong liên kết xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Tiến Định
Keywords: Nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp
Hợp tác xã nông nghiệp
Cánh đồng mẫu lớn
Quyền sử dụng đất
Abstract: Luận giải rõ mối liên kết ngang giữa những hộ nông dân thông qua HTXNN trên cơ sở lý thuyết “hành động tập thể” (collective action) để cùng nhau tổ chức sản xuất ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, đồng đều về chất lượng và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá vai trò và các lợi ích của HTXNN trong liên kết gắn với tổ chức sản xuất tập thể theo mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất và tiêu thụ lúa. Kết quả này góp phần bổ sung cho cơ sở đánh giá thực tiễn vai trò của HTXNN trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa quy mô lớn ở Việt Nam.
Advisor: Vũ Thị Minh
Hoàng Vũ Quang
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 245tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenTienDinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTienDinh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 273,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenTienDinh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 174,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.