Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48907
Title: Power Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Ohio
Other Titles: Cơ hội cho ngành điện để giảm phát thải carbon dioxide: Ohio
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Climate
Khí hậu
United States
Hoa Kỳ
Abstract: Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm cụ thể.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-08
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.