Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMichael Obeiter, Kristin Igusky-
dc.creatorRebecca Gasper-
dc.date.issued2013-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48907-
dc.description.abstractTổng thống Obama đã công bố Kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm cụ thể.-
dc.format.extent8 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWorld resources institutevi
dc.rightsWorld resources institutevi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.subjectUnited Statesvi
dc.subjectHoa Kỳvi
dc.titlePower Sector Opportunities for Reducing Carbon Dioxide Emissions: Ohiovi
dc.title.alternativeCơ hội cho ngành điện để giảm phát thải carbon dioxide: Ohiovi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodWorld resources institute-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.